top of page

מטרות

 ביטחון תעסוקתי לעובדי התקשורת

 ביטחון תעסוקתי לעובדי התקשורת

המציאות המשתנה והדינמית בענף התקשורת מדגישה את חוסר היציבות התעסוקתית בענף זה, בעולם התקשורת מקובל להעסיק עובדים בצורות העסקה שונות כגון העסקה כפרילנס, לפיכך, ארגון עובדי התקשורת פועל לשם השגת ביטחון תעסוקתי ויציבות מקצועית לעובדים. הארגון מעניק לחבריו רשת ביטחון באמצעות הגנה מפני פיטורים, סיוע בשימועים, ליווי ויעוץ משפטי, הסכמים קיבוציים

חיזוק מעמדם של עובד התקשורת

חיזוק מעמדם של עובדי התקשורת

עבודתם של עובדי ענף התקשורת היא לספק תוכן מצוין בלתי מתפשר לציבור ולחברה הישראלית, היא לשמור על איכות שידור, קולות ורעיונות. חיזוק מעמדם של עובדי התקשורת הוא בראש ובראשונה הכרה בחשיבות מלאכתם ובתרומתם לכלל החברה, היא בשמירה על זכויות וחיזוק סולידריות של העובדים בענף זה

שמירה על שוויון הזדמנויות בעבודה

שמירה על שוויון הזדמנויות בעבודה

שוויון זכויות בעבודה היא זכות בסיסית מתוקף חוק שוויון הזדמנויות. מטרתנו היא לשמור ולהגן מפני אפליה בעבודה, מכל סוג בין עם על רקע מגדרי, דת, מוגבלות וגיל. שוויון הזדמנויות אינו חשוב רק בעת קבלה לעבודה, אלא בכל שנות העבודה ולכן מטרתנו היא להבטיח קיום שווין זה 

שיפור תנאי העסקה של עובדי התקשורת

שיפור תנאי העסקה של עובדי התקשורת

סביבת עבודה ותנאי העסקה הם אלו המשפיעים על חווית העבודה, על תפוקות, חדשנות ועוד, התגמול הכלכלי והתגמול הרגשי משפיעים על מוטיבציה, על תחושת הערכה והם אלו שמניעים ליוזמה וליצירתיות. ארגון התקשורת שואף לשפר את תנאי העסקתם של עובדי התקשורת תוך חתירה  להשגת זכויות ותנאים טובים יותר לעובדים

ארגון עובדי התקשורת משלב ידיים עם ארגון העיתונאים בישראל, לשם הגנה על כלל העובדים המועסקים בכלי תקשורת בישראל.

bottom of page